คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 452