คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมผกาอำปึล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

                  

Visits: 11