คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 18