คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อมอบนโยบาย หารือ ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ และแจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563) และแจ้งให้บุคลากรสายวิชาการดำเนินการทำข้อตกลงในการเลือกประเภทภาระงาน (Track) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องภาระงานบุคลากรสายวิชาการ โดยแบ่งบุคลากรสายวิชาการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุงานไม่เกิน 30 ปี และ กลุ่มอายุงานมากกว่า 3 ปี

   

Visits: 245