คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรกูร อนุชานุรักษ์ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ หัวหน้าสาขาเครื่องจักรกลเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงเกียรติ สมนึก หัวหน้าสาขาประมง อาจารย์เกียรติภูมิ ดวงศรี  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ อาจารย์ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.นุจรี สอนสะอาด หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร อินสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ อาจารย์ธนกร หอมจำปา หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม นางภัทร์พิชชา พวงสด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 63