คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ มอบหน้ากากอนามัยแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.พงษ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหน้ากากอนามัยแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2563

Visits: 223