มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ มอบข้าวสาร เพื่อร่วมสมทบในโครงการ “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือคนสุรินทร์ที่เดือนร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุนี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมทร.อีสาน วข.สุรินทร์ มอบข้าวสาร แก่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมสมทบในโครงการ “คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือคนสุรินทร์ที่เดือนร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งที่พักอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และพักอยู่ในจังหวัดอื่นๆ

  

Visits: 2028