สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลสุรินทร์ อบรมผลิตเจลแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19 พร้อมรณรงค์นำขวดเหลือใช้มาบรรจุ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตเจลล้างมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ยังไม่คลี่คลาย ขณะที่อุปกรณ์การป้องกันและทำความสะอาดฆ่าเชื้อขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงอันตรายของการระบาดของเชื้อ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตเจลล้างมือป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขึ้น โดยมีกิจกรรมการอบรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 75% เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สามารถฆ่าเชื้อได้เบื้องต้น จึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รณรงค์ให้นำขวดเหลือใช้มาบรรจุ เพื่อลดโลกร้อนและปริมาณขยะอีกด้วย

#ผลิตเจลแอลกอฮอล์ #ต้านCOVID-19
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

        

Visits: 97