คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่บริเวณจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 รวมทั้งได้แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และการจัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ ทั้งนี้ หลังการประชุมเสร็จสิ้นบุคลากรได้ร่วมใจพัฒนาพื้นที่บริเวณงานอีกด้วย
.
สำหรับการให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้สำหรับนักเรียน ม.6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคน ต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาท หรือผู้ด้อยโอกาส และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ โดยให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ สาขาวิชาช่างยนต์
.
#ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
#เปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์
#งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่8
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
#RMUTI #Surin

Visits: 128