คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวีณา สาลีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกอบรม และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบนายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อีกด้วย ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
.
สำหรับการให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้สำหรับนักเรียน ม.6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคน ต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาท หรือผู้ด้อยโอกาส และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ โดยให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ สาขาวิชาช่างยนต์
.
#ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
#เปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์
#งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่8
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
#RMUTI #Surin

 

    

Visits: 437