ผู้ช่วยอธิการบดีฯ คณบดีฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ในการประชุมประธานกรรมการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นายสืบสิทธิ์ ผาสุข หัวหน้างานบริการการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ในการประชุมประธานกรรมการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

————————————–

สำหรับการให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้สำหรับนักเรียน ม.6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคน ต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาท หรือผู้ด้อยโอกาส และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ โดยให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ สาขาวิชาช่างยนต์

#เปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์
#ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
#งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่8
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
#RMUTI #Surin

 

Visits: 688