คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการปลูกไม้ดอกหอม เพื่อสร้างคุณค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ แปลงหม่อน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการปลูกไม้ดอกหอม สร้างคุณค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Visits: 161