คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 61 เพื่อพูดคุย ให้โอวาท แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาเครื่องจักรกลเกษตร

Visits: 1969