คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้อนรับตัวแทนบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานนักศึกษาระดับปวส. 2 และปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (Refinery Operator)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ต้อนรับตัวแทน บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเข้ามาจัดกิจกรรมแนะนำบริษัทฯ และเปิดรับสมัครงาน ระดับปวส. 2 และปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขายานยนต์ เครื่องกล เครื่องมือกล เครื่องมือวัดคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม วิทยาศาสตร์ และเคมีอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (Refinery Operator) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังและสมัครงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 150 คน ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Visits: 590