คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 . คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุมข้าวหอมนิล

Visits: 2562