คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ครั้งที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งจัดโดยศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทรภร ธนะภาวริศ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย

Visits: 905