คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และหัวหน้างาน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ และสาขาเครื่องจักรกลเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 59 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงเกียรติ สมนึก หัวหน้าสาขาประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ท่านคณบดีได้เน้นให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน มีความตรงต่อเวลา และใช้วิชาความรู้อย่างเต็มที่ตลอดการฝึกงาน

 

Visits: 966