คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตสู่สังคม เล็งเห็นถึงบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปบูรณาการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้ ยกระดับการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น นำองค์ความรู้ นวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ่ายทอดสู่นักเรียนและครูให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักเรียนและครูโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์
 2. หลักสูตรการควบคุมไฟฟ้า
 3. หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
 4. หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะทางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 6. หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
 7. หลักสูตรยุวเกษตรเรียนรู้สู่การพัฒนาโคเนื้อเบื้องต้น
 8. หลักสูตร Young Smart Agro-Industry
 9. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
 10. หลักสูตรการออกแบบและการดูแลภูมิทัศน์ขนาดเล็ก (สวนขนาดเล็ก)
 11. หลักสูตร Plant for Life
 12. หลักสูตรกระเป๋ารักเรียนจากผ้าบาติก
 13. หลักสูตรสกัดสารและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

โดยมีนักเรียนและครูโรงเรียนจารย์วิทยาคารเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 190 คน และคณะวิทยากรจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

                                        

Visits: 2056