คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 2

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดศรีสะเกษและครูฝึก ในการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดบ้านคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานนักศึกษา งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาจัดนิทรรศการไว้ในห้องประชุมข้าวหอมมะลิให้น้องๆ ได้ชมและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังมีกิจกรรม CAMPUS TOUR นั่งรถชมบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัย อาคารเรียนต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครั้งนี้เป็นการต้อนรับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเป็นรุ่นที่ 2

Visits: 1553