คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ ฟาร์มสิทธิโชค อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษา การวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อบูรณาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ฟาร์มสิทธิโชค ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรกูร อนุชานุรักษ์ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ คุณจิระเดช ธาดากาญ ผู้จัดการฟาร์มสิทธิโชค คุณเสนีย์ เวทย์วิมล ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อเป็นการบูรณาการระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากร ด้านอุตสาหกรรมโคนมอย่างต่อเนื่อง

       

 

Visits: 754