คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูลเข้าศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้งานฟาร์ม

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูลจำนวนกว่า 250 คน เข้าศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่

– การขยายพันธุ์พืช วิทยากรบรรยายและนำชมโดยอาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
– ฟาร์มแพะแกะ วิทยากรบรรยายและนำชมโดยอาจารย์สุภา ศรียงยศ และ อาจารย์ สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์
– ฟาร์มโคนม วิทยากรบรรยายและนำชมโดยอาจารย์สุภา ศรียงยศ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คุณเสฎฐวุฒิ พาลุน เจ้าหน้าที่ประจำงานฟาร์ม และคุณจุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่ประจำงานบริการการศึกษา
– ด้านสิ่งทอและการออกแบบ วิทยากรบรรยายและนำชมโดยอาจารย์เกียรติภูมิ ดวงศรี หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ และ คุณคำปา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ

Visits: 443