คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะองค์ความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนจารย์วิทยาคาร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพเพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือบริการวิชาการโดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 220 คน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ จัดกิจกรรม 8 กลุ่มทักษะอาชีพ ดังนี้

  1. กิจกรรมด้านสิ่งทอและการออกแบบ ได้แก่กิจกรรมที่ 1 การเย็บกระเป๋าผ้ารักษ์โลก กิจกรรมที่ 2 การทำเครื่องประดับจากผ้าไหมและวัสดุเหลือใช้ และ กิจกรรมที่ 3 การทำผ้ามัดย้อม มัดใจ
  2. กิจกรรมพืชศาสตร์สู่นวัตกรรมการผลิตพืช
  3. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่กิจกรรมที่ 1 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชีวิตประจำวัน และ4. กิจกรรมที่ 2 IM Ball จุลินทรีย์มหัศจรรย์ ต้นไม้ฉันงอกงาม
  4. กิจกรรมสร้างชุดอุปกรณ์ปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)
  5. กิจกรรมร่วมใจสร้างเตาปิ้งย่างไร้ควันประสิทธิภาพสูง ขนาด 100 ลิตร กับพี่วิศวกรรมเครื่องกล มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
  6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์
  7. กิจกรรมสร้างอาชีพจากการเลี้ยงปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ
  8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์

ในนามของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอขอบพระคุณท่านศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจารย์วิทยาคารทุกคน ที่ให้การต้อนรับพวกเราชาวคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างอบอุ่น  ทั้งดูแลและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

——————————-

ภาพกิจกรรมวันที่ 1 ตุลาคม 2562

——————————-

   

——————————-

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 ตุลาคม 2562

——————————-

 

Visits: 605