คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

  วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดพื้นเมือง วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ แหล่งเรียนรู้แผนกไม้ดอก วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ แหล่งเรียนรู้สวนไม้หอม วิทยากรโดยอาจารย์วสา วงศ์สุขแสวง และ อาจารย์พรรณพฤกษา จะระ และแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin