คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL) แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เทคนิคการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การเขียนเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรรม และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะพื้นฐานการบริหารงานโครงการและสามารถพัฒนาเค้าโครงโครงงานหรือโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่อไปได้

   

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin