คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการใช้แบบทดสอบวัดความรู้และทักษะภาคปฏิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร ไฟฟ้า ช่างยนต์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin