คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดอบรมทำผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

   

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin