คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อบรับนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่เครือข่ายบังคับตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมผกาอำปึล อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin