คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น “ทำผ้ามัดย้อม จัดสวนแคคตัสขนาดเล็ก ทำสายคล้องแมสก์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 170 คน โดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดสวนแคคตัสขนาดเล็ก วิทยากรโดยอาจารย์วสา วงศ์สุขแสวง พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม วิทยากรโดยอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา กิจกรรมทำสายคล้องแมสก์หน้ากากอนามัย วิทยากรโดยอาจารย์รัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา และกิจกรรมผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร อินสุวรรณ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อกิจกรรม ที่เกิดจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ในอนาคตต่อไป

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ “๑ องค์กร ๑ ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน”

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ “๑ องค์กร ๑ ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” โดยได้กำหนดสวมใส่ชุดผ้าไหมสุรินทร์ ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และในวันที่มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมต่างๆ

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยคณะกรรมการหนุนเสริมวิชาการติดตามและประเมินการทำงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี พรามณี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะกรรมการหนุนเสริมวิชาการติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหนุนเสริมฯ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอาทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการได้ติดตามการเขียนแผนการเรียนรู้สมรรถนะรายวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

“Agri-Tech’s GOT TALENT” การประกวดแข่งขันความสามารถของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

“Agri-Tech’s GOT TALENT”
การประกวดแข่งขันความสามารถ
ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ “ท้าให้คุณเปลี่ยน” A&T Challenge for Change

ขอเชิญชวนชาวมทร.อีสาน วข.สุรินทร์
ร่วมโครงการ “ท้าให้คุณเปลี่ยน”
A&T Challenge for Change
กติกา : ถ่ายภาพ ก่อน-หลัง (Before & After)
จัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย
กรอกชื่อ-นามสกุล และสังกัดที่อยู่
1) ตอบแบบสอบถาม https://1th.me/FrdGV
2) ส่งผลงานทางอีเมล์และเบอร์ติดต่อ sutthicha.ni@rmuti.ac.th
ชิงของรางวัลทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1) อาจารย์ ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธ์ 08-0001-9898
2) อาจารย์ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท 08-5028-6311
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระในสายอาชีพแก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในสายอาชีพชั้นสูง พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเป็นระบบ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและการตลาดในโลกออนไลน์ รวมถึงการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รวิฐา ทวีพร้อม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์ ดร.นภาพร วงษ์วิชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร “โครงการ 1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และตัวแทนบุคลากร เข้ารับเกียรติบัตร โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรสวมใส่ชุดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL) แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เทคนิคการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การเขียนเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรรม และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะพื้นฐานการบริหารงานโครงการและสามารถพัฒนาเค้าโครงโครงงานหรือโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่อไปได้

 

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการใช้แบบทดสอบวัดความรู้และทักษะภาคปฏิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร ไฟฟ้า ช่างยนต์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดอบรมทำผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมที่ 5 อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 

ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
Facebook : www.facebook.com/agri.surin