ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินฯ ห้องปฏิบัติการของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ นางสุวรรณา จารุนุช หัวหน้าผู้ประเมิน และ นายธีรยุทธ ขำเดช ผู้ประเมินและผู้ประสานงาน 

   

Visits: 132

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์”

 

Visits: 118

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ในการเข้าศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการเข้าศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 7

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 452

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมผกาอำปึล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

                  

Visits: 10

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต จากนั้นเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ และเวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาทุกสาขา

Visits: 284

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 17

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาประมง และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Visits: 10

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กับโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ให้เกียรติลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้
1. สร้างเครือข่ายการศึกษาและจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้กับผู้เข้าเรียนในหลักสูตร
3. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนและสถานที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

Visits: 259

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ จัดขึ้นโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 โดยมีคุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน

     

 

 

Visits: 291