สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ภายในองค์กร สามารถคิดและตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง ทั้งเข้าใจโครงสร้างของการทำงานรวมถึงโครงสร้างขององค์กร ที่สำคัญเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัว การแชร์ประสบการณ์ สถานการณ์พร้อมวิธีรับมือ และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี อันจะนำไปสู่การได้งานทำและประกอบอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา ซึ่งโครงการนี้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีสิรปณัฐ อินจินดา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา และ นายเกียรติรัตน์ บุษบง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

 

Visits: 1468

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563 ได้แก่

1. นายปภพ ขอไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

2. นางจิราภัค ขำเอนก
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ แสงโยจารย์
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

5. นายสมศักดิ์ พิศลืม
พนักงานทั่วไป ประจำสาขาสัตวศาสตร์
ได้รับโล่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ

6. นายฐากูร บุราคร
อุปนายกองค์การนักศึกษา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา

7. นางสาวน้ำทิพย์ จันถาวร
นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับโล่ผู้นำนักศึกษา

8. นายธนภูมิ นิตรลาภ
นักศึกษาสาขาเครื่องจักรกลเกษตร
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

9. นายบัญชา ห่อทอง
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

10. นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

11. นางสาวสุวรรณา พยอมหอม
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

12. นางสาวนันทการณ์ จันดี
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

13. นางสาววิชญาดา ไม่วายมี
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

14. นายอิสระภาพ วิชัย นางสาวธัญรัตน์ นามยงค์ และ นางสาวขวัญฤดี กิมา
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภททีม)

15. นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด นายศักดิ์สิทธิ์ มานาดี และ นายชัชพล แรงประโคน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภททีม)

16. นายพิศาล นิตลาภ
นักศึกษาสาขาเครื่องจักรกลเกษตร
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยวและทีม)

17. นายธนวัฒน์ เจริญชัย
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภทเดี่ยว)

18. นางสาวอุไรวรรณ หอมจันทร์
นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
ได้รับโล่นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น (ประเภททีม)

Visits: 308

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 15 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อาทิเช่น กวาดใบไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะรอบๆ อาคาร และพื้นที่เกาะเสด็จประพาส เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 15 ปี

 

Visits: 65

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 15 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 15 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า และจะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม จะรู้รักสามัคดี สำนึกในหน้าที่ส่วนตน และมีวินัยในความพอเพียงเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม จะเทิดทูนและปฏิบัติทุกวิถีทางให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเจริญก้าวหน้า มีศักดิ์มีศรี มีชื่อเสียงปรากฎให้สมกับมหามงคลนาม “ราชมงคล” จะมุ่งสร้างความสามัคดี มุ่งกระทำความดีเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม ตามปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการสืบไป”

Visits: 76

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 . ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  เป็นวิทยากรบรรยาย

และวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 16.00 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563

Visits: 1143

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา” กับโรงเรียนลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ สิบเอกทองล้วน สิงห์นันท์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา” กับโรงเรียนลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ให้เกียรติลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือดังนี้
1. ส่งเสริมการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา

           

Visits: 1102

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เดินทางไกลภายในมหาวิทยาลัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เดินทางไกลภายในมหาวิทยาลัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ แหล่งเรียนรู้หม่อนไหม สิ่งทอ และการออกแบบ แหล่งเรียนรู้ขยายพันธุ์พืช แหล่งเรียนรู้แคคตัส แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แหล่งเรียนรู้แพะแกะ และแหล่งเรียนรู้ประมง

 

Visits: 2016

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ “เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้” จัดโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโชคเพชรพิทยา ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ “เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้” จัดโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ให้แก่นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาและนักเรียนเกิดทักษะเฉพาะทางด้านการดำเนินการทางด้านธุรกิจ และการบริหารงานฟาร์ม เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเพื่อสร้างรายได้นำเข้างานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งนี้มีโรงเรียนมัธยมสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนโชคเพชรพิทยา และโรงเรียนสวายวิทยาคาร

Visits: 360

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2562 เพื่ออนุมัติผลการศึกษา การเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบ 45 วัน ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

   

 

Visits: 188

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ ระดับ 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ และคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในการเข้า ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ ระดับ 1 ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Visits: 83