คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ และระดับเทคนิค ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้จริง วางแผน พัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสรรถนะสามารถนำไปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

Visits: 58

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสวนและพืชไร่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสวนและพืชไร่ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ พร้อมด้วยบุคลากรประจำสาขาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Visits: 1367

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2563 ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

Visits: 782

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (New Normal Post Covid-19) และเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงทิศทางการพัฒนาการบูรณาการเชื่อมโยงแผนงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ

ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และการบรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามคู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

อีกทั้งในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากนั้นเป็นบรรยายเรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในช่วงท้ายของโครงการเป็นการบรรยายเรื่อง การวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพรครบวงจร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

 

Visits: 212

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     

Visits: 744

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง ค้นหาโรคและความผิดปกติขของนักศึกษา ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรก เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดตามช่วยเหลือระหว่างที่นักศึกษากำลังเข้ารับการศึกษาได้ โดยมีโปรแกรมการตรวจดังนี้

  1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และชีพจร
  2. เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจหาวัณโรค และถุงลมโป่งพอง 
  3. ตรวจหาหมู่เลือด และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  4. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (UA)
  5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี
  6. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
  7. ตรวจวัดสายตา ตาบอดสี และความผิดปกติของตา 

Visits: 292

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีการนั่งรถไฟฟ้านำชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยและเข้าชมการจัดการเรียนสอนของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

Visits: 447

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่บุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบแนวทางและวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้วิทยากรถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางมนัสชนก วรธงไชย หัวหน้างานบริการการศึกษา นายธรรมรงค์ เชียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศุภกร ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกฤตชัย ภูมิสูง นักวิชาการศึกษา

Visits: 12

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการและอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการและอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยจัดอบรมทั้งสิ้นจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรขยายพันธุ์ปลา หลักสูตรการทำคุกกี้ หลักสูตรการทำแหนม หลักสูตรการเลี้ยงไก่และตู้ฟักไข่ และหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 คน 

Visits: 9

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สัญลักษณ์สติกเกอร์ว่า “เรารักคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “We Love Agri&Tech”

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรักความผูกพันในคณะฯ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สติกเกอร์ในคำว่า “เรารักคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “We Love Agri&Tech” เพื่อเป็นการแสดงพลังความรักความผูกพันต่อองค์กร

   

Visits: 34