คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับมอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณจากโรงเรียนบ้านจบก ที่ 2 ชมรม 2 ชุมชน ของคณะฯ ออกค่ายทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะตัวแทนครูและตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยคุณครูสันติชัย ศรีวิหยัด คุณครูมณีรัตน์ กาเผือก คุณครูพงศ์ผกา บุญเพิ่ม และคุณครูสิรวิชญ์ บุญเพิ่ม ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความอนุเคราะห์ให้ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 12 ชมรมฟุตบอล RMUTI SURIN ครั้งที่ 4 ชุมนุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 4 และ ชุมนุมร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่โรงเรียนบ้านจบก ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลข่าว : ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว : ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท
เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

 

2 ชมรม 2 ชุมนุม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมใจทำค่ายอาสาพัฒนาชนบท

วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 12 ชมรมฟุตบอล RMUTI SURIN ครั้งที่ 4 ชุมนุมร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 9 และชุมนุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์อธิรัช ลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป ตุ้มทอง อาจารย์สำเรียม คุมโสระ อาจารย์วิภาวรรณ สุขสมัย และอาจารย์กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมออกค่ายในครั้งนี้ โดยจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีสมาชิกร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 150 คน กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ติดตั้งรั้วคาวบอย ความยาว 80 เมตร ติดตั้งฝาผนังห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง ทาสีกำแพงโรงเรียนความยาว 200 เมตร ติดตั้งอ่างล้างมือจำนวน 10 ชุด ทาสีสนามกีฬา ทาสีสนาม BBL ซ่อม สร้างเสริมสนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 1 ชุด มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์เครื่องครัวจำนวน 1 ชุด ฯลฯ
เขียนข่าว : ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท
ภาพข่าว : ชมรมเครื่องกลอาสาพัฒนาชนบท
เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าค่ายโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
.
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เน้นพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้และทักษะ รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจนทางวิชาการ ความเป็นผู้นำ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ที่จำเป็นตามวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมที่จะทำงาน สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย ความประณีต คุณธรรม ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
.
ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมเสริมในด้านความเป็นผู้นำ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูสมรรถนะที่ 2 และ 11 ปรัชญาการศึกษา และ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้อมูลข่าว : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เขียนข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและทดสอบสารเคมีตกค้าง ระดับห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
.
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชน และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.
ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย คุณวุฒิพงษ์ โล้เจริญรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ คุณอภิชาติ ลายทอง เภสัชกรชำนาญการ คุณปณต อัศววิวัฒน์พงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ คุณอรวิชญ์ พาริหาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณสุกัญญา ดีเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติบรรยายและฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อมูลข่าว : ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
เขียนข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น ดร.ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Policy) และการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ให้มีทักษะ มีความรู้ที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เน้นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การควบคุมกิจกรรมความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพต่างๆ การกำหนดแผนงาน และนำเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลข่าว : สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จับมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน บริษัท บุริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ อ.สุรินทร์ เซอร์วิส ด้านวิชาการและวิชาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน บริษัท บุริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ อ.สุรินทร์ เซอร์วิส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
.
มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในด้านวิชาการ การสร้างเครือข่ายด้านการบริการ สนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาทวิภาคี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าสู่ขบวนการสรรหาและคัดเลือก และมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
.
โดยมีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ดังนี้
.
การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน โดยคุณอาทร แสงโสมวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน
.
การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กับ อ.สุรินทร์ เซอร์วิส โดยคุณสมโภช ภานุทัต เจ้าของกิจการ อ.สุรินทร์ เซอร์วิส และ คุณพงศ์ศิริ โภคทรัพย์ ช่างซ่อมบำรุง อ.สุรินทร์ เซอร์วิส
.
การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กับ บริษัท บุริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยว่าที่ร้อยตรีสุริยา ไชยฤทธิ์ และ คุณคนึงนิจ ไชยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ข้อมูลข่าว : งานบริการการศึกษา 
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 คณะเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,300 คน
.
โครงการปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีแนวทางในการดำรงชีวิตและสามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมได้ เข้าใจวิธีการแนวทางในการสมัครงานและทราบถึงแหล่งข้อมูลในการสมัครงาน สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานและเข้าใจถึงแนวทางในการสัมภาษณ์งานของสถานประกอบการ และเป็นบุคลากรอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
.
โดยมีพิธีขอขมาคณาจารย์ พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา การกล่าวให้โอวาทและบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหลังจบการศึกษาโดยคณบดีทั้ง 2 คณะ การบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ การบรรยายในหัวข้อ “การทำงานในยุค 5G” โดยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และ การบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา
   
ข้อมูลข่าว : งานบริการการศึกษา
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

                             พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563
                                              วันที่ 25 มีนาคม 2564
                                ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร
                                       คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
    
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานสรุปผลการดำเนินงานฝึกภาคสนามทางพืชศาสตร์ (พืชสวน) หลังเสร็จสิ้นภารกิจลงงานภาคสนาม

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานสรุปผลการดำเนินงานฝึกภาคสนามทางพืชศาสตร์ (พืชสวน) ซึ่งเป็นกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานฝึกภาคสนาม พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์และน้องแปลงให้กับพี่แปลงพืชไร่ มอบรายได้เพื่อใช้ทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้ข้อเสนอแนะการทำงานโดยพี่แปลงและน้องแปลง การประกาศผลรางวัลพี่แปลง น้องแปลงดีเด่น และกิจกรรมกล่าวความในใจหลังการฝึกภาคสนาม

 

ข้อมูลข่าว : สาขาวิชาพืชศาสตร์
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว : สาขาวิชาพืชศาสตร์ เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ในโอกาสลงพื้นที่คัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ ปี 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.บัญชา แสนโสดา และ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นพดล พรามณี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการหนุนเสริมการทำงาน การจัดการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ทุน ค้นหา คัดกรองและคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 ครั้งที่ 2 ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามค้นหา คัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

 

ข้อมูลข่าว : งานบริการการศึกษา
เรียบเรียง : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
ภาพข่าว/เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
โทรศัพท์ 044-513258
รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th