[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
data
เมนูหลัก
สำหรับผู้เข้าฟัง
สำหรับนักวิจัย
banner


web

ดาวน์โหลด Full Proceedings


หลักการและเหตุผล

           การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ  อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน
มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 
มีการพัฒนาและสร้างเวทีให้แสดงผลงาน และสนับสนุนให้บุคลากรมีเวทีแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ วิจัยในวงวิชาการ รวมถึง
สร้างความร่วมมือในวงวิชาการ ได้การดำเนินโครงการ การประชุมวิชการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 นี้
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะนำมาซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัยนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนองานวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมและชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์  รวมทั้งผู้ที่สนใจ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานวิจัยเพิ่มผลงานทางวิชาการและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
5. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและสร้างเครือข่ายนักวิจัยและสถาบัน