[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
tqf1  
 

 เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง  
  ตัวอย่าง มคอ. 3 (ผศ.จันทร์เฉิดฉาย  สังเกตุกิจ)    ดาวน์โหลด   
 

ลำดับ แบบฟอร์มการใช้หลักสูตร ลิ้งค์
 1. แบบฟอร์ม มคอ 1  ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์ม มคอ 2  ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์ม มคอ 3 ดาวน์โหลด 
 4. แบบฟอร์ม มคอ 4 ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์ม มคอ 5 ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์ม มคอ 6 ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์ม มคอ 7 ดาวน์โหลด
8. แบบรายงาน สมอ.07-02 ดาวน์โหลด
9. แบบรายงาน สมอ.07-04 ดาวน์โหลด
10. ตารางสรุปผล มคอ.5 และ มคอ.6 ดาวน์โหลด
11. แบบประเมินผลการจัดการสอนภาคทฤษฎี ดาวน์โหลด
12. สรุปผลการประเมินการสอนภาคทฤษฎี ดาวน์โหลด
13. แบบประเมินผลการจัดการสอนภาคปฏิบัติ ดาวน์โหลด
14. สรุปผลการประเมินการสอนภาคปฏิบัตื ดาวน์โหลด
 
การจัดการตารางเรียนและตารางสอน

ลำดับ รายการ ลิ้งค์
1. FM 04-01 ดาวน์โหลด
2. FM 04-02 ดาวน์โหลด
3. FM 04-03 ดาวน์โหลด
4. FM 04-04 ดาวน์โหลด
5. ฟอร์มแผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร ดาวน์โหลด

ตัวอย่างตามตารางด้านล่าง
ลำดับ รายละเอียด     ดาวน์โหลด
 1. มคอ.3 วิชาชีพพื้นฐาน
    1.คณิตศาสตร์
         * คณิตฯทั่วไป ดาวน์โหลด
           * คณิตศาสตร์เบื้องต้น ดาวน์โหลด
         *  คณิตฯหลักมูล ดาวน์โหลด
         * แคลและเรขาฯ 1 ดาวน์โหลด
         * แคลเรขา2 ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส  1 ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส  2 ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส 1  สำหรับวิศวกร ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส  2  สำหรับวิศวกร ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส 3  สำหรับวิศวกร ดาวน์โหลด
         * แคลคูลัส  1-1 ดาวน์โหลด
         * คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ Applied   
            Mathematics  for business
ดาวน์โหลด
     2. เคมี  
              * เคมีทั่วไป 1 ดาวน์โหลด
             * เคมีพื้นฐาน ดาวน์โหลด
            *  เคมีอินทรีย์ ดาวน์โหลด
            * ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน ดาวน์โหลด
            * ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ดาวน์โหลด
            * ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์2 ดาวน์โหลด
    3.ฟิสิกส์
              * ฟิสิกส์ 1 ดาวน์โหลด
              * ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ดาวน์โหลด
              * ฟิสิกส์ 2 ดาวน์โหลด
              * พฤกษศาสตร์ ดาวน์โหลด