[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
หลักสูตรปวส.  
 

2221011 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ (รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด
2222011 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด
2223011 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ (รับกลุ่ม ม.6) รายละเอียด
2224011 สาขาวิชาประมง ประมง (รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด
2231011 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร (รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด
2232021 สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างยนต์-รับ ม.6 รายละเอียด
2232031 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด
2236011 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (รับวุฒิ ม.6) รายละเอียด
2237031 สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง(รับผู้จบ ม.6) รายละเอียด