[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
หลักสูตรป.ตรี  
 

2221012 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2221013 สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2221042 สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ สิ่งทอและการออกแบบ 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2222012 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์(4ปี) รายละเอียด
2222012 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ รายละเอียด
2222023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์(4ปี) รายละเอียด
2223012 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2223023 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2224012 สาขาวิชาประมง ประมง 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2224023 สาขาวิชาประมง ประมง 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2231022 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2231033 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2232043 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีเครื่องกล ต่อเนื่อง(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2232053 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อส.บเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2232082 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(4ปี) รายละเอียด
2234022 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ป๊(ปรับปรุง55) รายละเอียด
2234033 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี เทียบโอนรายวิชา (ปรับปรุง53) รายละเอียด
2235012 สาขาวิชาเคมี เคมี 4 ปี (ปรับปรุง53) รายละเอียด
2235022 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนยีชีวภาพ(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2236012 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2236013 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร 4ปี(ปรับปรุง53) รายละเอียด
2237023 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เริ่มใช้ 2554) อส.บเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง(ปรับปรุง53) รายละเอียด