[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
รวมระเบียบข้อบังคับ มทร.อีสาน   
 

รวมระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ลำดับ รายการ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
2 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๕๕
3 หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) 2556
4 จรรยาบรรณ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5 คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอะิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ครบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
6 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)(ฉบับที่2) และระเบียบว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับป.ตรี ภาคสมทบ
8 บัญชีรายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ก.พ.รับรอง
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ,วิชาชีพชั้นสูง,และระดับปริญญาตรี
10 พระราชกฤษฎีการะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีัสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
12
13 ประกาศ ก.บ.พ.เรื่องกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
16 หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
17 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
19 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับโครงการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ