[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 


  
                    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยให้เป็นแหล่งความรู้และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  

 

 
                       
                              ด้านการเรียนการสอน :
                              จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นคุณภาพตรามมาตรฐานสากล และผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งความรู้และคุณธรรม
                              
                              ด้านการวิจัยและนวัตกรรม :
                              ผลิตงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ให้สนับสนุนต่อการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาชุมชน  และประเทศชาติ

                              ด้านบริการวิชาการ :
                              ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการให้แก่ชุมชน  เกษตรกรที่สนใจหรือชุมชนในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิจัย

                              ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม :
                              ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานและรักษาสิ่งแวดล้อม

                              ด้านการบริหารจัดการ :
                              บริหารจัดการทุกด้านด้วยธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมภายใต้คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        
                              ด้านการพัฒนานักศึกษา :
                              พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เป็นผู้ไฝ่รู้ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเชิงระบบ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพและมีจิตสาธารณะ
  
                              ด้านการจัดการทรัพยากรบุคล :
                              
ส่งเสริมการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แก่บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้บุคลากรมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
                                                  1. ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
                             2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานฟาร์ม ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และสังคม
                             3. ส่งเสริมบุคลากรในคณะให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ งานวิจัย/นวัตกรรม งานบริการแก่ชุมชน  สังคม และงานสนับสนุนด้านต่างๆ 
                             4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชนและสังคม ร่วมเสริมสร้างสุ่สังคมผุ้ประกอบการ เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
                             5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบสโมสรนักศึกษาของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                             6. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) สู่ศูนย์กลางองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมและการให้บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
                             7. ส่งเสริมบุคลากรและสโมสรนักศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

                             8.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีทุกแผนกงาน/ฝ่าย/สาขาวิชา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) และการมีส่วนร่วม
                             9. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งระบบ
                             10.พัฒนานักบริหารรุ่นใหม่เพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารของคณะต่อ
ไป