[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2562
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
ตราสัญลักษณ์  
 


ความหมายของตราสัญลักษณ์        

ใบไม้                           สื่อถึงความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร 
ลายเส้นที่เคลื่อนไหว สื่อถึงการบริการด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย ผลงาน
                                     ทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
                                     พลังในการขับเคลื่อนสู่ความเจริญความก้าวหน้าของประเทศสืบไป
วงกลม                         สื่อถึงองค์รวมความรู้ในการดำเนินงานอันนำไปสู่เป้าหมายของ
                                     ความสำเร็จ
ลายกนก                     สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ฟันเฟือง                     สื่อถึงความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยี
ช้าง                             เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์
สีแสด                          เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สีขาว                           เป็นสีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
สีเขียว                         เป็นสีประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ภาพแบบ gif (ใช้กับ presentation)                           2.ภาพแบบ tif (งานป้ายไวนิล )

full