[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
ข้อมูลทั่วไป  
 

ชื่อหน่วยงาน
        
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ที่ตั้ง
         
เลขที่ 145   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง   อำเภอเมือง    จังหวัดสุรินทร์  32000 หมายเลขโทรศัพท์  0 – 4415-3062
         หมายเลขโทรสาร 0-4415-3064   ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 455 กิโลเมตร     
                
 แผนที่