[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2563
โดย : admin
เข้าชม : 78
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
     
 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ 
ในโอกาสได้รับโล่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทรน์ ดังนี้
ประเภทที่ 1 บุคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ
         นายปภพ  ขอไชย
ประเภทที่ 2 ศิษย์เก่าดีเด่น
         นางจิราภัค  ขำเอนก
ประเภทที่ 3 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
         ผศ.ดร.วิไลพร  อินสุวรรณ
         ผศ.พัชราภรณ์  แสงโยจารย์
ประเภทที่ 5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วยความเสียสละ
        นายสมศักดิ์  พิศลืม 
ประเภทที่ 6 ผู้นำนักศึกษา
        นางสาวน้ำทิพย์  จันถาวร
ประเภทที่ 7 นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น  
   ประเภทเดี่ยว  
         นายธนภูมิ  นิตรลาภ
         นายบัญชา  ห่อทอง
         นางสาวอารีรัตน์  ทวีสุข
         นางสาวสุวรรณา  พยอมหอม
         นางสาวนันทการณ์  จันดี
         นางสาววิชญาดา  ไม่วายมี
 ประเภททีม การพัฒนาโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ในงานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง(IoT)ในด้านการเกษตร
         นายอิสระภาพ  วิชัย
         นางสาวธัญรัตน์  นามยงค์
         นางสาวขวัญฤดี  กิมา
ประเภททีม รายการทักษะและการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคง ครั้งที่ 4
        นายณรงค์ชัย  เอี่ยมสะอาด
        นายศักดิ์สิทธิ์  มานาดี
        นายชัยพล  แรงประโคน