[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วย CourseLab 2.4 โดยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โดย : admin
เข้าชม : 168
     
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วย CourseLab 2.4

อบรมวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  ชั้น 5 
ตึกอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

หลักการและเหตุผ

สังคมแห่งยุคดิจิทัล นวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดสภาพการเรียนการสอน มีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารเป็นหลักในการนำส่งเนื้อหาลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปยังห้องเรียนเหมือนกับแต่ก่อน อีกทั้งยังเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้  ตลอดจนเพิ่มพูนองค์ความรู้และทบทวนบทเรียนโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เสมือนกับสื่อการเรียนรู้เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียน
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มีทักษะและความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีคอมพิเวตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วย CourseLab 2.4

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย CourseLab 2.4 ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบทดสอบด้วย CourseLab 2.4 ได้   
    
เป้าหมาย
1. บุคลากรทางการศึกษา
2. นิสิต / นักศึกษา
3. ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ
การสมัครอบรม รับเพียง 20 ท่าน 
ค่าสมัครท่านละ 1,500บาท 
(รวมอาหารกลางวัน  อาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอด 2 วันเต็ม)
** ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินค่าอบรมก่อนเป็นอันดับแรก

เนื้อหาการอบรม (2 วันเต็ม เวลา 9.00 น. - 17.00 น.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
9.00 – 9.30 - การติดตั้งโปรแกรม 
9.30 – 10.00 - การกำหนดค่าพื้นฐานให้กับบทเรียน
พักเบรก 15 นาที
10.01 – 12.00 - การสร้างบทเรียน
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.00 – 14.00 - การสร้างบทเรียน
พักเบรก 15 นาที
14.15 – 15.15 - การใช้วัตถุใน CourseLab
15.15 – 17.00 - การใช้วัตถุใน CourseLab
วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2563
9.00 – 10.30 -  การสร้างแบบทดสอบ
พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 -  การสร้างแบบทดสอบ
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.00 – 14.30 -  การสร้างแบบทดสอบและการใส่สคริปต์
14.30 – 14.45 -  การเผยแพร่บทเรียน
พักเบรก 15 นาที
14.46 – 17.00 -  การใช้บทเรียนร่วมกับระบบการจัดการบริหารการเรียนรู้