[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2562
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2558 || อ่าน : 1255 ) โดย admin 103.8 KBs 483 สำหรับบุคลากร
22 คู่มือการศึกษาต่อภายในประเทศสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันฯ( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2558 || อ่าน : 1210 ) โดย admin 7.37 MBs 506 สำหรับบุคลากร
23 คู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 58 ( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2558 || อ่าน : 1454 ) โดย admin 6.18 MBs 853 สำหรับนักศึกษา
24 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม คู่มือกองทุนบำเน็จบำนาญ( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2557 || อ่าน : 1177 ) โดย admin 1.41 MBs 532 สำหรับบุคลากร
25 รูปแบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ ( ลงวันที่ : 20/ต.ค../2557 || อ่าน : 1915 ) โดย admin 484.37 KBs 808 สำหรับบุคลากร
26 คู่มือนักศึกษา ปี2557( ลงวันที่ : 30/ก.ย./2557 || อ่าน : 1083 ) โดย admin 16.03 MBs 553 สำหรับนักศึกษา
27 เทมเพลท( Template)ไวนิล ฝึกงานภายนอก( ลงวันที่ : 12/พ.ค./2557 || อ่าน : 3603 ) โดย admin 1.95 MBs 1924 สำหรับนักศึกษา
28 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2557 || อ่าน : 1264 ) โดย admin 11.56 MBs 830 สำหรับบุคลากร
29 คู่มือ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันฯ( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2557 || อ่าน : 1371 ) โดย admin 1.97 MBs 916 สำหรับบุคลากร
30 คู่มือการจัดทำโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/โครงงานวิทยานิพนธ์ อัพเดท 16-12-56( ลงวันที่ : 16/ธ.ค./2556 || อ่าน : 4001 ) โดย admin 1.53 MBs 2745 สำหรับนักศึกษา
31 แบบสรุป มคอ. 5,6 และ มคอ. 3,4 ปี 2556( ลงวันที่ : 7/ต.ค../2556 || อ่าน : 1957 ) โดย admin 48.95 KBs 972 สำหรับบุคลากร
32 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ล่้าสุด 2556( ลงวันที่ : 30/ก.ย./2556 || อ่าน : 1623 ) โดย admin 673.54 KBs 1020 สำหรับบุคลากร
33 แบบฟอร์ม คู่มือ การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่( ลงวันที่ : 23/ก.ย./2556 || อ่าน : 1206 ) โดย admin 6.17 MBs 762 สำหรับบุคลากร
34 คำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร(สมาชิกออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประจำปี 2556)( ลงวันที่ : 27/พ.ค./2556 || อ่าน : 1377 ) โดย admin 1.2 MBs 859 สำหรับบุคลากร
35 ขั้นตอนการเบิกจ่าย ( ลงวันที่ : 8/พ.ค./2556 || อ่าน : 1355 ) โดย admin 1.81 MBs 900 สำหรับบุคลากร
36 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2556( ลงวันที่ : 1/พ.ค./2556 || อ่าน : 1195 ) โดย admin 1.45 MBs 1028 สำหรับบุคลากร
37 Font RIT95 สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2555 || อ่าน : 11303 ) โดย admin 68.63 KBs 4075 สำหรับบุคลากร
38 เอกสารประเมินด้านประกันคุณภาพและผลผลิตงาน องค์ 1 ข้อ 1.1( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2555 || อ่าน : 1176 ) โดย admin 46.12 KBs 903 สำหรับบุคลากร
39 เอกสารประเมินด้านประกันคุณภาพและผลผลิตงาน องค์ 1 ข้อ 1.2( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2555 || อ่าน : 998 ) โดย admin 100.5 KBs 901 สำหรับบุคลากร
40 คำร้อง ขอเปิดรายวิชา ( ลงวันที่ : 26/ต.ค../2555 || อ่าน : 1236 ) โดย supitra 189.37 KBs 1012 สำหรับนักศึกษา


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>