[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2561
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 คู่มือการศึกษาต่อภายในประเทศสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันฯ( ลงวันที่ : 11/มี.ค./2558 || อ่าน : 1186 ) โดย admin 7.37 MBs 491 สำหรับบุคลากร
22 คู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 58 ( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2558 || อ่าน : 1421 ) โดย admin 6.18 MBs 832 สำหรับนักศึกษา
23 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม คู่มือกองทุนบำเน็จบำนาญ( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2557 || อ่าน : 1159 ) โดย admin 1.41 MBs 506 สำหรับบุคลากร
24 รูปแบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ ( ลงวันที่ : 20/ต.ค../2557 || อ่าน : 1894 ) โดย admin 484.37 KBs 796 สำหรับบุคลากร
25 คู่มือนักศึกษา ปี2557( ลงวันที่ : 30/ก.ย./2557 || อ่าน : 1064 ) โดย admin 16.03 MBs 540 สำหรับนักศึกษา
26 เทมเพลท( Template)ไวนิล ฝึกงานภายนอก( ลงวันที่ : 12/พ.ค./2557 || อ่าน : 3570 ) โดย admin 1.95 MBs 1885 สำหรับนักศึกษา
27 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2557 || อ่าน : 1231 ) โดย admin 11.56 MBs 815 สำหรับบุคลากร
28 คู่มือ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันฯ( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2557 || อ่าน : 1359 ) โดย admin 1.97 MBs 893 สำหรับบุคลากร
29 คู่มือการจัดทำโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/โครงงานวิทยานิพนธ์ อัพเดท 16-12-56( ลงวันที่ : 16/ธ.ค./2556 || อ่าน : 3943 ) โดย admin 1.53 MBs 2692 สำหรับนักศึกษา
30 แบบสรุป มคอ. 5,6 และ มคอ. 3,4 ปี 2556( ลงวันที่ : 7/ต.ค../2556 || อ่าน : 1931 ) โดย admin 48.95 KBs 962 สำหรับบุคลากร
31 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ล่้าสุด 2556( ลงวันที่ : 30/ก.ย./2556 || อ่าน : 1598 ) โดย admin 673.54 KBs 1012 สำหรับบุคลากร
32 แบบฟอร์ม คู่มือ การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่( ลงวันที่ : 23/ก.ย./2556 || อ่าน : 1187 ) โดย admin 6.17 MBs 753 สำหรับบุคลากร
33 คำร้องสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร(สมาชิกออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ประจำปี 2556)( ลงวันที่ : 27/พ.ค./2556 || อ่าน : 1357 ) โดย admin 1.2 MBs 844 สำหรับบุคลากร
34 ขั้นตอนการเบิกจ่าย ( ลงวันที่ : 8/พ.ค./2556 || อ่าน : 1340 ) โดย admin 1.81 MBs 888 สำหรับบุคลากร
35 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2556( ลงวันที่ : 1/พ.ค./2556 || อ่าน : 1176 ) โดย admin 1.45 MBs 1013 สำหรับบุคลากร
36 Font RIT95 สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน( ลงวันที่ : 19/ธ.ค./2555 || อ่าน : 11069 ) โดย admin 68.63 KBs 3928 สำหรับบุคลากร
37 เอกสารประเมินด้านประกันคุณภาพและผลผลิตงาน องค์ 1 ข้อ 1.1( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2555 || อ่าน : 1150 ) โดย admin 46.12 KBs 885 สำหรับบุคลากร
38 เอกสารประเมินด้านประกันคุณภาพและผลผลิตงาน องค์ 1 ข้อ 1.2( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2555 || อ่าน : 981 ) โดย admin 100.5 KBs 892 สำหรับบุคลากร
39 คำร้อง ขอเปิดรายวิชา ( ลงวันที่ : 26/ต.ค../2555 || อ่าน : 1211 ) โดย supitra 189.37 KBs 994 สำหรับนักศึกษา
40 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ( ลงวันที่ : 22/ต.ค../2555 || อ่าน : 1316 ) โดย admin 426.88 KBs 913 สำหรับบุคลากร


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>