[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

Untitled Document
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศใน Line@,website และระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯต่อไป

วิธีการ โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่านและระดับความพึงพอใจ ต่อระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1
1
เพศ ชาย หญิง
2
ช่วงอายุ
ต่ำกว่า20ปีี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
3
วุฒิการศึกษา
สูงสุดต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
4
ประเภท
ข้าราชการ ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา อื่นๆ
5
ความถี่การเข้าใช้งาน
ครั้งแรก 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 3-5ครั้ง/สัปดาห์ 6-10ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์
6
วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้บริการต่างๆ
เพื่อสืบค้น/ค้นหาข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสืบค้น/ค้นหาข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อสืบค้น/ค้นหาข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
เพื่อสืบค้น/ค้นหาข้อมูลด้านการเงิน
อื่นๆ(ระบุ
 
 
   
ส่วนที่2
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯ
 
5=มากที่สุด 4=มาก 3= ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
ข้อที่
รายการ
เกณฑ์การประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1
ข้อมูลข่าวสาร
 
1.1ข้อมูลข่าวสารต่างๆตรงกับความต้องการของท่าน
 
1.2ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 
1.3ความครบถ้วนของข้อมูล
 
1.4การจัดลำดับของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 
1.5ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 
1.6ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 
1.7ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 
1.8ข้อมูลข่าวสารต่างๆตรงกับความต้องการของท่าน
2
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
 
2.1ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
2.2เป็นแหล่งความรู้และนำไปอ้างอิงได้
3
ด้านการบริการที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศ
 
3.1สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน
 
3.2สารสนเทศด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
 
3.3สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
 
3.4สารสนเทศด้านการเงิน
4
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
 
4.1มีความสวยงามน่าสนใจ
 
4.2ภาพประกอบ เหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม
 
4.3รูปแบบตัวอักษรอ่านง่วงและสวยงาม
 
4.4ขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม
 
4.5มีช่องทางติดต่อ-สอบถาม และให้ข้อสเสนอแนะ
5
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
5.1จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพียงพอ
 
5.2จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายเพียงพอ
 
5.3ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ