บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Elearning)

โครงการนี้จัดเป็นโครงการ ระดับครู – อาจารย์ ประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System) เป็นบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่เข้าระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ในบทเรียนออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่เน้นการปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน) แบบทดสอบย่อยประจำหน่วย ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยตามความถนัด และความสนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ CourseLab ซึ่งเป็น Open Source ที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับกราฟิกต่างๆ และเสียงประกอบ จะใช้โปรแกรม PhotoShop 7, Flash 8 และ Cool Edit ตามลำดับ ส่วนระบบจัดการบทเรียนและฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP, ภาษา HTML และ My SQL