11-612-301 ภาษาคอมพิวเตอร์/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์
(ComLang/วิภาสิท)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กรณีศึกษา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการเขียนโปรแกรม สร้างโปรแกรมเฉพาะงานในสาขาของนักศึกษา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน