11-062-029 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์
(CAI/วิภาสิทธิ์)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ความหมายและประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประยุกต์จิตวิทยาการศึกษา หลักและวิธีการสอน เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ การพัฒนา การสร้าง วิธีการวัดผลการเรียนและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน