11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์
(TechEd/วิภาสิทธ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะห์ระบบ กระบวนการสื่อสาร การจัดระบบการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเลือกและการใช้สื่อประกอบการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ การผลิตสื่อการสอนในระดับต่างๆ รวมทั้งการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน