08-051-306 Computer Programming /คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อ.นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
(programming)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กรณีศึกษา: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมสร้างเฉพาะงานในสาขาของนักศึกษา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน