11-002-301 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
(IMD)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและความสำคัญของวัสดุช่วยสอนทางช่างอุตสาหกรรม ประเภทเอกสารการพิมพ์ การวิเคราะห์อาชีพเพื่อการพัฒนาวัสดุช่วยสอนปฏิบัติการจัดทำใบวิเคราะห์งาน เอกสารใบความรู้ ใบงาน ใบสั่งงาน ใบประลอง ใบปฏิบัติการ ใบมอบงาน เอกสารการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบบันทึกผลความก้าวหน้าทางการเรียนและโครงการสอนวิชาปฏิบัติ


รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน