11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
(edu_tech)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะห์ระบบกระบวนการสื่อสาร การจัดระบบการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเลือกและการใช้สื่อประกอบการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ การผลิตสื่อการสอนในระดับต่างๆ รวมทั้งการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน