ประเภทของรายวิชา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
 Animal Diseases and Sanitationบทคัดย่อ
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (Anatomy and Phisiology of Domestic Animals)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 แมลงสัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดบทคัดย่อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 11-002-301 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบทคัดย่อ
 11-001-207 เทคโนโลยีการศึกษา/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-062-029 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 11-612-301 ภาษาคอมพิวเตอร์/คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 08-051-306 Computer Programming /คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/อ.นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาประมง 
สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 
สาขาสิ่งทอและการออกแบบ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า