หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : สอบถามเรื่องรับสมัครงาน
 รายละเอียด :

 เรียนท่าน ผศ.ดร. สำเนาว์

ดิฉันรบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าทางคณะเกษตรและเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะรับอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่จบ ปริญญาตรีทางด้านพืชสวน  ปริญญาโทและเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เน้นศึกษาทางด้านการเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตทางพืชสวน และการวิจัยเกี่ยวกับการหาคุณค่าทางอาหารหรือสารพฤกษเคมีในผักและผลไม้ไหมค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : KAMMAPANA L.
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : noihort2526@gmail.com
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 2 ตุลาคม 2558
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

มีครับ ส่งfile ประวัติมาให้หรือ

โทรทาก็ได้  089-8467202
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 20 ตุลาคม 2558
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
90